Kita akan membuat satu sistem untuk mengukur paras air. Kita akan menggunakan kaedah di mana sensor yang digunakan tidak perlu menyentuh air yang ingin diukur parasnya secara fizikal. – Pengenalan –

Oleh Muhammad Ilyasaa dalam Tutorial Arduino
Tahap Kesukaran : Pertengahan, Mempunyai Asas Arduino

Belum mempunyai asas arduino? Jika Ya, lakukan tutorial yang lebih mudah dahulu

>> Arduino Bagaimana Untuk Menggunakan Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04

PERHATIAN : Versi Arduino IDE yang digunakan untuk penulisan tutorial ini adalah Arduino IDE Versi 1.8.4. Kami tidak menjamin penulisan tutorial ini berfungsi pada versi Arduino IDE yang lain.

>> Muat turun Arduino IDE Versi 1.8.4 di sini <<

Kami persembahkan bacaan di laman NADI Eleczone Solutions ini kepada para pelajar, mahasiswa dan peminat teknologi, demi kepentingan perkembangan ilmu teknologi ilmiah dan amaliah di Malaysia tercinta kita.
Semoga diberkahi dan diredhai Allah Subhanahu wa Ta’ala – Amin!

Sistem di bawah ini tidaklah direka untuk kegunaan Sistem Merekodkan Paras Air yang sebenar. Ianya direka untuk tujuan pembelajaran reka cipta elektronik. Walau bagaimanapun, konsep ini boleh diguna pakai dalam membina Sistem Merekodkan Paras Air yang sebenar.

>> pengenalan <<

Untuk projek DIY kali ini, kita akan membuat satu sistem untuk mengukur paras air. Kita akan menggunakan kaedah di mana sensor yang digunakan tidak perlu menyentuh air yang ingin diukur parasnya secara fizikal. Antara kelebihan kaedah ini adalah kualiti air yang ingin diukur parasnya tidak akan terjejas kerana sensor langsung tidak akan menyentuh air. Kaedah tanpa perlu menyentuh air secara fizikal dengan menggunakan sensor jarak jenis ultrasonik ini berfungsi dengan prinsip menghantar gelombang ultrasonik ke permukaan air dan kemudiannya mengukur masa isyarat yang dihantar untuk kembali ke sensor. Sistem yang akan kita reka sebentar nanti akan menggunakan papan Arduino Nano yang berfungsi sebagai pemproses data sensor jarak ultrasonik dan penulis kad SD.

>> gambar konsep  di sebalik sistem ini <<

Secara amnya sangat mudah untuk mendapatkan ketinggian air di dalam sesuatu bekas. Ketinggian t ditolak daripada tinggi keseluruhan T, dengan itu kita akan memperoleh ketinggian air di dalam sesuatu bekas. Mari kita perincikan konsep ini. Kaedah ini adalah untuk mengukur jarak diantara sensor jarak ultasonik dan air. Seperti yang dikatakan sebelum ini, sensor akan menghantar gelombang ultrasonik dan akan mengukur masa perjalanan gelombang tersebut kembali ke sensor semula setelah dipantulkan kembali oleh air. Mudah, kan? Arduino akan menggunakan data ini untuk diproses dan mendapatkan ketinggian air di dalam bekas.

>> Komponen Apa yang anda perlukan <<

Untuk projek DIY kali ini, anda perlukan :

>> sambungan LITAR <<

Litar skematik : Projek Ultrasonic Water Level.fzz

Siapakan litar di atas. Litar di atas terdiri daripada papan Arduino Nano, sensor jarak ultrasonik, modul masa RTC dan modul kad SD. Papan Arduino Nano berfungsi sebagai pemproses kepada modul modul dan sensor. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendapatkan jarak. Modul masa RTC digunakan untuk mendapatkan masa. Data jarak dan masa ini akan diporoses oleh Arduino sebelum ditulis ke kad SD melalui modul kad SD. Selepas itu, pengguna boleh menggunakan data yang ditulis ke dalam kad SD untuk membuat analisa yang sepatutnya.

>> Kod Arduino <<

/* Programmer : NADI Eleczone Solutions
 * Board : Arduino Nano Atmega 328P
 *  
 *  Sambungan Litar
 *  
 * Dari Adruino ke Ultrasonic Sensor
 *  Gnd -> Gnd 
 *  D7  -> Echo
 *  D8  -> Trig
 *  5V  -> Vcc
 *  
 * Dari Arduino ke SD Card Modul
 *  D10 -> CS
 *  D13 -> SCK
 *  D11 -> MOSI
 *  D12 -> MISO
 *  5V  -> VCC
 *  GND -> GND
 *  
 * Dari Arduino ke DS3231 Modul 
 *  A5  -> SCL
 *  A4  -> SDA
 *  5V  -> VCC
 *  GND -> GND
 */

///////////////////////////////////////
// Tukar parameter T di sini

#define tinggi_air_maksimum 350

///////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////
// Bahagian library
#include <NewPing.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h>
#include <SD.h>

///////////////////////////////////////
// Bahagian sensor jarak ultrasonic
#define TRIGGER_PIN  8  
#define ECHO_PIN     7  
#define MAX_DISTANCE 400 
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); 

///////////////////////////////////////
// Bahagian modul SD Card
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;

///////////////////////////////////////
// Bahagian modul Real Time Clock
RTC_DS3231 rtc;
char dayOfTheWeek[7][12] = {"Ahad", "Isnin", "Selasa", "Rabu", "Khamis", "Jumaat", "Sabtu"};
const int chipSelect = 10;

///////////////////////////////////////
// Pemboleh ubah
int tinggi_air;

void setup() 
{
  ///////////////////////////////////////
  // Menetapkan komunikasi siri
  Serial.begin(9600);
  delay(3000);

  ///////////////////////////////////////
  // Menetapkan modul real time clock 
  if (! rtc.begin()) 
  {
    Serial.println("Tiada modul RTC");
    while (1);
  }

  if (rtc.lostPower()) 
  {
    Serial.println("Set semula masa untuk RTC");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  }

  ///////////////////////////////////////
  // Menetapkan modul SD Card
  Serial.print("Menyediakan SD Card");

  if (!SD.begin(chipSelect)) 
  {
    Serial.println("SD Card gagal");
    return;
  }
  Serial.println("SD Card telah disediakan");
}

void loop() 
{

  ///////////////////////////////////////
  // Membaca waktu semasa RTC
  DateTime now = rtc.now();
    
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(dayOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
  Serial.print(") ");
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second(), DEC);
  Serial.print('\t');

  ///////////////////////////////////////
  // Membaca nilai jarak T-t      
  delay(1000);                  
  Serial.print("Ping: ");
  tinggi_air = tinggi_air_maksimum - sonar.ping_cm();
  Serial.print(tinggi_air); 
  Serial.println("cm");

  ///////////////////////////////////////
  // Merekodkan data ke dalam SD Card   
  File dataFile = SD.open("Rekod_data.txt", FILE_WRITE);

  if (dataFile) 
  {
    dataFile.print(now.year());
    dataFile.print('/');
    dataFile.print(now.month());
    dataFile.print('/');
    dataFile.print(now.day());
    dataFile.print(' ');
    dataFile.print(now.hour());
    dataFile.print(':');
    dataFile.print(now.minute());
    dataFile.print(':');    
    dataFile.print(now.second());
    dataFile.print('\t');   

    dataFile.print("Ping: "); 
    dataFile.print(tinggi_air); 
    dataFile.println("cm");         
    
    dataFile.close();
  }
  else 
  {
    Serial.println("Rekod_data.txt tidak boleh dibuka");
  }
}

Jangan lupa untuk memasukkan library Arduino NewPing dan library Arduino RTClib ke dalam perisian Arduino anda jika anda masih belum berbuat demikian.

Cara cara pemasangan library RTClib adalah seperti di bawah :

Pemasangan library RTClib pada perisian Arduino IDE

Langkah 1 : Muat turun Library RTClib di https://bit.ly/3bmCpm2

Langkah 2 : Klik pada ikon Arduino untuk membuka perisian Arduino IDE

Langkah 3 : Pasangkan library RTClib pada Arduino IDE dengan mengklik pada

Sketch >> Include Library >> Add .ZIP Library

Langkah 4 : Pilih fail Library yang telah anda muat turun sebentar tadi dan Klik Open untuk memulakan proses pemasangan Library.

Langkah 5 : Tunggu mesej “Library added to your libraries. Check include library menu”, ini menandakan pemasangan library RTClib anda telah berjaya dipasang pada perisian Arduino IDE. Selepas itu, tutup kesemua perisian Arduino IDE.

Cara cara pemasangan library NewPing adalah seperti di bawah :

Pemasangan library NewPing pada perisian Arduino IDE

Langkah 1 : Muat turun Library NewPing di http://bit.ly/2TuV3Ro

Langkah 2 : Klik pada ikon Arduino untuk membuka perisian Arduino IDE

Langkah 3 : Pasangkan library NewPing pada Arduino IDE dengan mengklik pada

Sketch >> Include Library >> Add .ZIP Library

Langkah 4 : Pilih fail Library yang telah anda muat turun sebentar tadi dan Klik Open untuk memulakan proses pemasangan Library.

Langkah 5 : Tunggu mesej “Library added to your libraries. Check include library menu”, ini menandakan pemasangan library NewPing anda telah berjaya dipasang pada perisian Arduino IDE. Selepas itu, tutup kesemua perisian Arduino IDE.

>> Jom siapkan sistem kita <<

Selepas siapkan litar, jangan lupa untuk memasukkan kad SD ke dalam modul kad SD. Muat naik kod Sistem Merekodkan Paras Air Menggunakan Sensor Jarak Ultrasonik Dan Kad SD di atas ke dalam papan Arduino Nano. Sebaik sahaja berjaya memuat naik kod, sistem anda akan memulakan proses merekodkan ketinggi air di dalam bekas. Data rekod boleh dilihat di dalam kad SD yang telah dimasukkan ke dalam modul kad SD. Sekali lagi, pengguna boleh menggunakan data yang ditulis ke dalam kad SD untuk membuat analisa yang sepatutnya.

>> Tahniah, anda hebat <<

Anda telah berjaya menyelesaikan projek DIY Merekodkan Paras Air Menggunakan Sensor Jarak Ultrasonik Dan Kad SD.

Kunjungi sekarang kedai Arduino Pulau Pinang di

Nadi Eleczone Solutions
Lot 1667, Tingkat 1, Jalan Teluk Air Tawar, Taman Air Tawar Indah, 13050 Butterworth, Penang
04 – 351 1802

TINGGALKAN JAWAPAN BALAS ANDA

Sila masukkan ulasan anda!
Sila masukkan nama anda di sini